Ortaokul

GÖRSEL SANATLAR

     Görsel Sanatlar eğitimi, öznenin duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini, algılarını, duyumlarını, yaratıcılığını estetik düzeyde tasarımla vb. bağlamda anlatabilme, kendini bu yolla ifade edebilme amacıyla yapılan eğitimdir.

HEDEFLER

    Öğrencilerimizin, okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi, hoşgörü, yaratıcılık ilkeleri ışığında, bulundukları yaş düzeyinden başlayarak,

 • Kendilerini ifade etme yollarını keşfeden ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hâle gelen,
 • Sağlıklı, dengeli bir kimlik oluşturan, nitelikli alışkanlıklar edinen ve sanat eseri üreten,
 • Bireysel öğrenme ve ekiple çalışma becerilerini kazanabilen,
 • Sanat eserlerinin niteliğinden anlayan; görsel olarak okuma yapan, eserleri yorumlayan ve onlardan haz alan,
 • Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler olmalarını ve bu bireylerden oluşan bir toplum yaratmayı amaçlıyoruz.

Öğrenme- Öğretme Metodolojisi: Görsel sanatlar eğitiminde tekniğin amaç olmadığının, bir anlatım aracı olduğunun bilinci içerisinde, her yaşın gelişim düzeyine uygun, değişik uygulamalar ve teknikler belirlenmiştir. Geleneksel ve çağdaş malzemeler ile tekniklerin bir arada kullanıldığı atölye ortamında materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini öğrencilerimizin keşfedebilmeleri için özgür ortamlar oluşturulmuştur.

Her sınıfın düzeyine uygun sınıf içi ve sınıf dışı sergi, gösteri, sunum, etkinlikler planlanmıştır. Eğitim ortamlarında öğrencilerin görsel sanat dilini geliştirmek, öğrenme- öğretme sürecinde öğrencinin ilgisini çekmek, motivasyonunu artırmak için özgün duvar görselleri tasarlanmıştır. Uygulamalar atölye içi ve atölye dışı; (okul bahçesi sergi, müze, tarihi yapılar, sanatçı atölyeleri, sanatçı buluşması, sanat ve kültür merkezleri vb.) olarak zenginleştirilmiştir.

Görsel Sanatlar Programında;

 • Her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarılır ve geliştirilir.
 • Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.
 • Görsel eğitime, öğrenmenin kalıcılığı konusu önemsenir.
 • Resim dersi diğer derslerin uygulama alanı olarak da düşünülür.
 • Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanılır.
 • Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilerek el-göz-düşünce koordinasyonu geliştirilir.
 • Her mekân çalışma alanı olarak planlanır.
 • Sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilir.
 • Temel sanat bilgileri öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırılır.
 • Sergilerle kendilerine güven kazanmaları ve sanatın evrensel boyutunu görmeleri sağlanır.

5. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Beşinci sınıf görsel sanatlar dersinde öğrencilerin edindikleri bilgileri özümsemeleri ve sanat eserlerinin

daha anlamlı değerlendirilmeleri üzerine yoğunlaşılır. Bu düzeyde görsel sanat çalışması oluşturmada ve

sanatı takdir etmede kişisel değer ve fikirlerin iletimi üzerine vurgu yapılır. Öğrencilerin, çalışmalarında

sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanmaları üzerinde durulur.
 

6. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Altıncı sınıf görsel sanatlar dersinde öğrencilerin sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanarak duygu ve

düşüncelerini çalışmalarına yansıtmaları sağlanır. Sanatçıların formları, materyalleri ve sembolleri eserlerinde

nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi üzerinde durulur.

 

 

7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Yedinci sınıf görsel sanatlar dersinde yaratıcı sürecin araştırılması, analizi ve keşfi üzerinde durulur.

Öğrencilerin sanat elemanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerini

kullanarak tasarım yapmaları sağlanır. Öğrencilerin sanat eserlerindeki tema, konu ve sembolleri

değerlendirirken sorgulama becerisini kullanarak görsel sanat dilini geliştirmeleri üzerine vurgu yapılır.

Öğrenciler, sanatın anlamını ve değerini araştırmaları için teşvik edilirler.

 

 

8. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Sekizinci sınıf görsel sanatlar dersinde daha önce öğrenilen bilgi, beceri ve deneyimlerin özümsenmesi

üzerine odaklanılır. Öğrencilerin görsel sanat çalışmalarını oluştururken farklı teknikleri bir arada kullanmaları

sağlanır. Öğrencilerin sanat eseri konusundaki yargılarını geliştirebilmeleri için sanatın amacı, anlamı

ve değeri üzerine sorgulama yapılmasına yoğunlaşılır.