Amaç ve Hedeflerimiz

Okulumuzun yol gösterici en önemli ilkesi "duyarlı insan yetiştirmek" tir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin;

  • Kişisel, sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi,
  • İletişim, dil ve okuma-yazma becerilerinin geliştirilmesi,
  • Problem çözme, akıl yürütme ve matematiksel becerilerinin geliştirilmesi,
  • Dünyayı anlama
  • Fiziksel gelişim

  • Yaratıcılık

  • İlkokul çağı bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim alanlarındaki alt bilgi ve becerilerini geliştirmesi,
  • Öğrenmekten ve araştırmaktan zevk almak, merak duygusuyla deneyimlemesi
  • Yaşıtlarıyla yeni sosyal ilişki ve deneyimler yaşaması
  • Bedensel ve dilsel olarak kendini ifade etme yeteneğini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM MODELLERİ

Çocukların eğitimi ve sürekli gelişimi için özel bir anaokulu eğitim programı oluşturduk. Eğitim programımızın bazı ilkeleri aşağıdaki gibidir. Tüm planlarımızda ve eğitim başlıklarımızda, Bütünleştirilmiş Eğitim Programı kapsamında aşağıda belirttiğimiz modelleri birleştirerek kullanıyoruz.

MONTESSORİ EĞİTİMİ

Çocuğa öğretmenden bağımsız, kendi kendine yapabilme, fırsat verme, kendini yönetebilme gibi becerileri kazandırmayı hedefler. Bu eğitim metodunda öğretmen çocuklara materyalleri verir, fakat müdahale etmez.

HIGH SCOPE METODU

Bu süreç öğretmenlerin “Çalışma zamanında ne yapmak istersiniz?” sorusuyla başlar. Planlarını belirten çocuklar, uygulamaya geçerler. Sürecin son aşaması olan değerlendirme kısmında öğretmenleri ile beraber uygulamalarını değerlendirirler.

SCAMBER METODU

Çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve yaratıcı çözümler üretmelerini sağlar. Temel olarak, bir nesne seçilir ve çocuğa nesne ile ilgili sorular sorulur. Sorular yedi farklı alana girebilir; yer değiştirme, birleştirme, uyarlama, değiştirme, diğer kullanımların yerine koyma, yok etme ve tersine çevirme. 

ÇOKLU ZEKA METODU 

Bu kurama göre bireyler, sadece sayısal ve sözel becerilere değil, uzamsal, müzikal, bedensel, sosyal, öze dönük ve doğa ile ilgili belirgin becerilere de sahiptir. Bu nedenle eğitimde de sadece dil ve mantık-matematik zekaları değil, diğer tüm zekalar(Bedensel/Devin Duyusal zeka, Görsel/Uzamsal zeka, Matematiksel/Mantıksal zeka, Müziksel/Ritmik zeka, Kişiler arası zeka İçsel Zekayı, dikkate alınır.